Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Słowiński Park Narodowy - rezerwaty

12 sierpień 2011r.

Rezerwaty ścisłe — "Mierzeja" — rezerwat wydmowo-leśny o powierzchni ok. 3532 ha, zajmujący mierzeje oddzielające jeziora Łebsko i Gardno od morza. Teren chroniony jest ze względu na piaszczyste wybrzeże z ogromnymi wydmami ruchomymi, a także z typowym układem wydmy białej i szarej, bażynowym borem nadmorskim, borem bagiennym, brzezinami bagiennymi, olsami i buczynami nadmorskimi. — "Olszyna" — rezerwat leśny o powierzchni 19,18 ha, obejmujący lasy olszowe porastające pd. brzeg jez. Łebsko. — "Bory Torfowe" — rezerwat glebowo-drzewostanowy o powierzchni 9,28 ha, usytuowany w pd.-wsch. części Parku. Na torfowym podłożu występuje tu naturalny drzewostan sosnowy o dużym zróżnicowaniu runa leśnego w zależności od stosunków wodnych i glebowych. — "Klukowe Buki" — rezerwat leśny o powierzchni ok. 76 ha, charakteryzujący się dużym zróżnicowaniem zespołów leśnych. Gleby i urozmaicone ukształtowanie terenu sprawiły, że występują tu fragmenty buczyny pomorskiej, również starodrzew bukowo-dębowy, brzeziny bagienne i olsy. Usytuowany jest na pd. brzegach jez. Łebsko. — "Moroszka" — rezerwat florystyczny o powierzchni ok. 57 ha, usytuowany na pd. od "Klukowych Buków", obejmuje fragment boru bagiennego, torfowisko wysokie i brzezinę bagienną. Jest to największe stanowisko maliny moroszki w Polsce. — "Bielice Gackie" — rezerwat glebowo-florystyczny o powierzchni ok. 4 ha, usytuowany we wsch. części Parku. Obszar chroniony ze względu na typowe gleby bielice przybałtyckie z fragmentem ponad 100-letniego boru bażyno-wego i niewielkimi płatami boru mieszanego z udziałem buka oraz boru bagiennego. — "Żarnowskie Lęgi" — rezerwat faunistyczny o powierzchni ok. 147 ha, usytuowany w pd.-wsch. części jez. Łebsko, obejmuje niezwykle urozmaicony brzeg jeziora wraz z przyległym pasem wody, wysp i łąk. Niedostępność terenu sprawia, że gnieżdżą się tu liczne gatunki ptaków, zwłaszcza bogate kolonie mew oraz kaczki i ptaki drapieżne. — "Gackie Lęgi" — rezerwat faunistyczny o powierzchni ok. 194 ha, leżący nad jez. Łebsko. Graniczy z rezerwatem "Żarnowskie Lęgi", jednak jest od niego uboższy ze względu na słabiej rozwiniętą linię brzegową jeziora oraz osuszone przylegające do niego łąki. Gnieżdżą się tutaj mniej licznie kaczki, rybitwy oraz drobne ptaki wróblowate. — "Klukowe Lęgi" — rezerwat faunistyczny o powierzchni ok. 170 ha, rozciągający się na pd.-zach. brzegu jez. Łebsko i przybrzeżnym pasie wód. Ptactwo gnieździ się tu mniej licznie, ponieważ przyległe partie torfowisk niskich zostały osuszone. _ "Gardnieńskie Lęgi" — rezerwat faunistyczny o powierzchni ok. 207 ha, obejmujący wsch. brzeg jez. Gardno. Wiele gatunków kaczek, rybitwy i mewy znajdują tu dobre warunki gnieżdżenia, a na pastwiskach przybrzeżnych występują m.in.: bataliony, biegusy, brodźce. I w tym przypadku osuszenie sąsiednich terenów wpłynęło niekorzystnie na stosunki wodne w rezerwacie i spowodowało zmniejszenie liczebności ptactwa. _ "Wyspa Kamienna" — rezerwat faunistyczny o powierzchni 0,6 ha, położony na wyspie jez. Gardno. Jest to miejsce lęgów bardzo rzadkich ptaków, m.in. mewy srebrzystej i kormorana czarnego. — "Jezioro Dołgie Małe" — rezerwat florystyczny o powierzchni 6,3 ha. W jeziorze i na jego pobrzeżu występuje bogata roślinność wodna i bagienna oraz rzadkie gatunki flory. Rezerwaty częściowe — "Ciemińskie Błota" — rezerwat florystyczny i ornitologiczny o powierzchni ok. 201 ha, leżący na pd.-zach. brzegu jez. Łebsko, w oddaleniu od szlaków turystycznych. Wzdłuż brzegu jeziora ciągnie się pas szuwarów, a poza nim żyzne łąki. Dobre warunki do gnieżdżenia znajdują tu rzadkie gatunki ptaków, jak żuraw, derkacz, lelek oraz ptaki drapieżne błotniak i kania, spotykany jest też żerujący orzeł bielik. — "Kluki" — rezerwat glebowo-drzewostanowy o powierzchni ok. 737 ha, położony na pd.-zach. brzegu jez. Łebsko. W rezerwacie występują siedliska brzeziny bagiennej, las bukowo-dębowy oraz torfowisko wysokie opanowane przez sosnę, ginące na skutek osuszania. — "Rowokół" — rezerwat krajobrazowo-leśny, obejmujący swym zasięgiem morenę czołową z kulminacją o wysokości 115 m, porośniętą lasem mieszanym iglasto-liściastym.

ocena 3,5/5 (na podstawie 52 ocen)

rezerwaty, Słowiński Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy