Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Linia brzegowa ziemi puckiej

08 czerwiec 2010r.

Formowanie się linii brzegowej ziemi puckiej trwa od schyłku plejstocenu. Kształtowała się ona pod wpływem abrazji, a także w następstwie zmian poziomu wód Bałtyku. Przed około 6 tys. lat, pod wpływem ocieplenia klimatu, topnienia lodów i obniżania się południowych brzegów Bałtyku, nazywanego w tej fazie Morzem Litorynowym (od żyjącego w nim małża Litorina litorea) podniósł się poziom wód morskich. Wdarły się one wówczas na niższe tereny przybrzeżne. Tereny wyższe pokryły bujne lasy mieszane ze znacznym udziałem dębu. Istniejąca obecnie linia brzegowa Bałtyku utworzyła się w następnej fazie jego istnienia zwanej Morzem Mya (od małża My a arenaria). Rośliną panującą był w tym czasie buk. Wszystkie te procesy nastąpiły w epoce geologicznej zwanej holocenem (z grec. holó-kaithós = całkowicie nowy), której początek datowany jest na 10 do 15 tys. lat temu. Jest to epoka polodowcowa, nazywana dawniej aluwium (z łac. alluvio = nanoszenie, namulanie). W tym czasie zaczęła się działalność erozyjna wód rzecznych i opadowych. Żłobią one krawędzie wysoczyzn (na omawianym terenie krawędzie kęp), tworząc wcięcia dolinne i sypiąc u ich wylotów stożki napływowe.

ocena 3,6/5 (na podstawie 60 ocen)

Kaszuby, wczasy, wczasy w Polsce, Linia brzegowa, Ziemia pucka