Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Chrońmy przyrodę Wolina

13 wrzesień 2011r.

Chrońmy przyrodę Wolina Krajobraz okolic Międzyzdrojów jest na wybrzeżu unikalny. Nigdzie nie ma takich pięknych obszarów, jak właśnie w centrum wyspy Wolin. Toteż obowiązkiem każdego turysty jest ochrona bogactw natury, jakie się tutaj zachowały. Podczas wycieczek po terenie Wolińskiego Parku Narodowego należy przestrzegać obowiązujących przepisów. Szczegółowe przepisy podaje Regulamin Wolińskiego Parku Narodowego. Regulamin dla zwiedzających Woliński Park Narodowy w Międzyzdrojach 1. Ruch turystyczny może się odbywać tylko na wyznaczonych drogach, ścieżkach i wodach. 2. Wycieczki mogą być prowadzone przez uprawnione osoby. Za osoby uprawnione do prowadzenia wycieczek zbiorowych na terenie Parku uważa się osoby posiadające upoważnienie dyrektora Parku. Osobami tymi mogą być: — przewodnicy PTTK, — pracownicy Wolińskiego Parku Narodowego upoważnieni przez dyrektora, — w wyjątkowych wypadkach osoby inne posiadające zezwolenie dyrektora. 3. Za wycieczkę zbiorową uważa się każdą zorganizowaną grupę powyżej 10 osób. 4. Tematy i trasy wszelkich wycieczek naukowych na teren Parku powinny być uzgodnione z dyrekcją Parku. 5. Używanie samochodów, ciągników, motocykli na terenie Parku jest wzbronione (poza drogami publicznymi). W wyjątkowych wypadkach 'dyrekcja Parku może pozwolić na przejazd indywidualnymi środkami mechanicznymi. 6. Zwiedzających Park Narodowy obowiązuje stosowanie się do wszelkich wskazówek pracowników Parku oraz Straży Ochrony Przyrody. 7. Na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego jest zabronione: — zanieczyszczanie terenu, — łowienie, płoszenie, zabijanie wszelkich zwierząt, — niszczenie i uszkadzanie drzew oraz szaty roślinnej, — zanieczyszczanie wód, — dokonywanie zmiany biegu wody, — niszczenie gleby, uszkadzanie i wydobywanie skał i minerałów oraz żwiru i kamieni, — zakłócanie ciszy oraz wzniecanie ognia, — wznoszenie bez zgody dyrektora Parku namiotów itp. urządzeń, — obozowanie poza miejscami wyznaczonymi przez dyrektora Parku, — umieszczanie tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków (poza znakami drogowymi na drogach publicznych), — chodzenie po uprawach leśnych, wszelkie działanie mogące zniszczyć lub zmienić w i-stotny sposób naturalny krajobraz lub poszczególne jego elementy, jak jeziora, źródła, formy skalne, usuwiska itp. 8. Służba ochronna Wolińskiego Parku Narodowego i członkowie S.O.P. są upoważnieni do nakładania mandatów karnych i legitymowania osób przekraczających przepisy obowiązujące w Wolińskim Parku Narodowym (podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Wolińskiego Parku Narodowego Dziennik Ustaw nr 14 z dnia 15 marca 1960 r. poz. 79 i Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30. IV. 1957 r. w sprawie Straży Ochrony Przyrody — Dziennik Ustaw PRL nr 41 poz. 189). 9. Kto wykracza przeciwko przepisom niniejszego regulaminu podlega karze przewidzianej w Ustawie o Ochronie Przyrody z dnia 7. IV. 1949 r. (Dziennik Ustaw nr 26 poz. 180) tj. karze grzywny do 4500 zł.

ocena 3,6/5 (na podstawie 48 ocen)

wczasy, wczasy w Polsce, Międzyzdroje, Przyroda, Wolin