Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  3  Następna >

Słowiński Park Narodowy - położenie

12 sierpień 2011r.

Słowiński Park Narodowy położony jest w pn. części województwa słupskiego. Według fizycznogeograficznej regionalizacji Polski, dokonanej przez Jerzego Kondrackiego, Park znajduje się na Wybrzeżu Słowińskim, które wchodzi w zasięg Pobrzeża Koszalińskiego (Słowińskiego). Obszar Parku wynosi


Słowiński Park Narodowy - zarys historii utworzenia

01 sierpień 2011r.

Idea utworzenia parku narodowego na Pobrzeżu Słowińskim zrodziła się na pierwszym powojennym zjeździe Państwowej Rady Ochrony Przyrody, który odbył się w Krakowie we wrześniu 1945 r. Na zjeździe tym prof. dr Władysław Szafer, uczony niezwykle zasłużony dla ruchu ochrony przyrody w Polsce, wystąpił z postulatem utworzenia parku narodowego.


Słowiński Park Narodowy - budowa geologiczna i ukrztałtowanie powierzchni

05 sierpień 2011r.

Na terenie Słowińskiego Parku Narodowego występują prawie wszystkie starsze utwory geologiczne, poczynając od ery paleozoicznej aż do trzeciorzędowych włącznie. Rzeźba Parku pod względem geologicznym należy do najmłodszych w kraju.


Słowiński Park Narodowy - Klimat

12 sierpień 2011r.

Słowiński Park Narodowy leży w obrębie klimatów bałtyckich w krainie Po-brzeże Łebskie (według Eugeniusza Romera). Kraina ta wyróżnia się klimatem morskim. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,4-7,5°C, najzimniejszymi miesiącami są styczeń (0,5°C) i luty (1,1°C), najcieplejszymi zaś lipiec (16,5°C) i sierpień (16,4°C), amplituda temperatur — 17,7°C. Liczba dni z przymrozkami średnio w roku wynosi 103; średni okres bezprzymrozkowy jest najkrótszy w Polsce — 120 dni. Opady roczne wynoszą średnio 670 mm, najwyższe są latem, a najniższe w lutym i marcu. Okres wegetacyjny trwa 200-220 dni. Lato jest krótkie (60 dni).


Słowiński Park Narodowy - wody

12 sierpień 2011r.

Obszar Parku jest zasobny w wody powierzchniowe. W granicach SPN znajdują się jeziora, rzeki, kanały, rowy oraz bagna z lustrem wody o ogólnej powierzchni 9835 ha (ok. 54% całej powierzchni Parku).


Słowiński Park Narodowy - gleby

11 sierpień 2011r.

W Słowińskim Parku Narodowym występują gleby na podłożu mineralnym i organicznym. Mimo stosunkowo dużej jednolitości skał w poszczególnych grupach, pokrywa glebowa tego obszaru wykazuje duże zróżnicowanie. Wynika to przede wszystkim ze zmiennych stosunków wodnych, a także ze zróżnicowania wieku gleb. Jest to dla tego obszaru, a zwłaszcza dla mierzei, czynnik o szczególnym znaczeniu.


Słowiński Park Narodowy - zwierzęta

12 sierpień 2011r.

Większość gatunków zwierząt Słowińskiego Parku Narodowego spotyka się w całym kraju, jednakże pod wpływem klimatu morskiego i podłoża wykazującego miejscami duże zasolenie, wykształciła się fauna właściwa tylko dla tego terenu. Fauna ta zbadana jest niestety w niezadowalającym stopniu.


Strona 1 z 3,   [1]  2  3  Następna >