Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Słowiński Park Narodowy - ochrona przyrody

12 sierpień 2011r.

Głównym celem ochrony przyrody w Słowińskim Parku Narodowym jest zabezpieczenie różnorodności tworów przyrody ożywionej i nieożywionej, a więc zachowanie stałej liczby gatunków flory i fauny, ich biocenoz, form geomorfologicznych, struktur i układów przestrzennych. Ochrona elementów środowiska przyrodniczego polega nie tylko na zachowaniu ich dla potomności, ale także na restytuowaniu i pomnażaniu ich zasobności, czyli na ochronie czynnej. Zachowanie naturalnego oblicza Parku jest bardzo trudne, bowiem prawie cały jego obszar jest niezwykle podatny na działanie czynników niszczących (degradujących). Decyduje o tym przede wszystkim budowa geomorfologiczna i stosunki wodne. Gleby Parku, w większości wykształcone na wydmach i torfach, cechuje mała miąższość (gleby płytkie) i niestabilność. Ściśle uzależniona od gleby szata roślinna ulega przekształceniom, jest podatna na deformacje, a nade wszystko na mechaniczne niszczenie. Dotyczy to zwłaszcza roślinności wydm i suchych borów nadmorskich, które są niszczone przez wydeptywanie. W celu ograniczenia wpływu czynników niszczących najcenniejsze fragmenty przyrody Parku objęto ochroną rezerwatową. Na terenie SPN oraz w bezpośredniej strefie ochronnej utworzono 15 rezerwatów przyrody: 12 ścisłych i 3 częściowe. W granicach Parku utworzono następujące rezerwaty ścisłe: "Mierzeja", "Olszyna", "Bory Torfowe", "Kłukowe Buki", "Moroszka", "Bielice Gackie", "Zarnowskie Lęgi", "Gackie Lęgi", "Klukowe Lęgi", "Gardnieńskie Lęgi", "Wyspa Kamienna", "Jez. Dołgie Małe". Rezerwaty częściowe znajdują się poza granicami Parku, w bezpośrednio przylegającej strefie ochronnej. Rezerwat "Rokowół" znajduje się na terenie leśnictwa Smołdzino administrowanego przez dyrekcję Parku. Rezerwat "Kluki" obejmuje kompleks leśny, na którego obszarze znajdują się rezerwaty ścisłe — "Moroszka" i "Klukowe Buki".

ocena 4/5 (na podstawie 21 ocen)

Czas na wakacje z ukochaną.
Słowiński Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, przyroda